ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 Οι παρακάτω δοκιμασίες αφορούν μαθητές όλων των ηλικιών. Μπορούν να δοθούν σε μαθητές με διάγνωση αλλά και σε μαθητές χωρίς διάγνωση από κάποιο δημόσιο φορέα.

 Ο στόχος των δοκιμασιών για όσους μαθητές έχουν ήδη διαγνωστεί με κάποια μαθησιακή δυσκολία, είναι να παρατηρηθεί αν υπάρχει βελτίωση του μαθησιακού τους επιπέδου και αν απαιτείται προσαρμογή των τεχνικών που χρησιμοποιούν. Αλλά το πιο ουσιαστικό είναι να εντοπιστεί σε ποιους τομείς χρειάζονται περισσότερη βοήθεια έτσι ώστε να ενισχυθούν από τους καθηγητές τους.

Για όσους μαθητές δεν υπάρχει διάγνωση αλλά υπάρχει η υποψία ότι αντιμετωπίζουν κάποια μορφή μαθησιακής δυσκολίας μπορούμε να προχωρήσουμε σε μία άτυπη αξιολόγηση χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες κλίμακες. Τα δικά μας αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα βοηθητικά διότι μας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για να ενισχύσουμε τους μαθητές μας, αλλά δεν αντικαθιστούν την επίσημη διάγνωση που θα πρέπει να προέρχεται από το ΚΕΔΔΥ.

ü  Μνημονικές δοκιμασίες: Οι δοκιμασίες που αφορούν τη μνημονική λειτουργία αποσκοπούν στην αξιολόγηση τη ικανότητας απομνημόνευσης και αποστήθισης πληροφοριών καθώς και την  ταχύτητα ανάκλησής τους από την μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη μνήμη.

(Οι δοκιμασίες αφορούν μόνο τους μαθητές)

ü  Δοκιμασίες προσοχής: Αξιολογούν τα επίπεδα προσοχής (ελλειμματική προσοχή) και παρορμητικότητας.

(Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από τον μαθητή ,έναν γονέα και έναν καθηγητή)

ü  Δοκιμασίες που αφορούν το μαθησιακό επίπεδο:  Οι δοκιμασίες αυτές πραγματοποιούν μία σφαιρική αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας μαθητών-μαθητριών και ανιχνεύουν σοβαρές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για δοκιμασίες που εκτιμούν την επάρκεια των γλωσσολογικών στοιχειών του λόγου και αξιολογούν την ικανότητα κατανόησης και οργάνωσης του γραπτού και προφορικού λόγου

*Μπορούν να χορηγηθούν αντίστοιχα και δοκιμασίες που αξιολογούν τη μαθηματική επάρκεια.

(Οι δοκιμασίες αφορούν μόνο τους μαθητές )

ü  Ερωτηματολόγια Δια-προσωπικής και Ενδο-προσωπικής Προσαρμογής Παιδιών και Εφήβων. Το κάθε ερωτηματολόγιο είναι ένας κατάλογος από συγκεκριμένες ανεπιθύμητες μορφές συμπεριφοράς, τα γνωστά ως συμπτώματα προβληματικής συμπεριφοράς. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις σχέσεις του παιδιού/του εφήβου με τους άλλους (δια-προσωπική προσαρμογή) ή/και με τον ίδιο τον εαυτό του (ενδο-προσωπική προσαρμογή). Τα συμπτώματα κάθε ερωτηματολογίου ομαδοποιούνται στις παρακάτω έξι ομάδες, τα γνωστά ως σύνδρομα προβληματικής συμπεριφοράς:

Σύνδρομα ενδο-προσωπικής προσαρμογής

·Άγχος – Δυσθυμία – Ψυχαναγκασμός

·Υπερβολική αναστολή – Μοναχικότητα – Βραδυψυχισμός

·Ελλειμματική ανάπτυξη – Ανωριμότητα

·Ψυχοσωματικές διαταραχές

Σύνδρομα δια-προσωπικής προσαρμογής

·Έλλειψη φιλαλληλίας – Ακοινωνικότητα

·Επιθετικότητα – Παραβατικότητα

(Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από τον μαθητή ,έναν γονέα και έναν καθηγητή)